Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Stichting Postfilter, www.postfilter.nl (verder aan te duiden met "Postfilter site").
Het gebruik van de Postfilter site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.
 
Op de Postfilter site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 
De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Postfilter site.
 
Postfilter is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Postfilter site.
 
In geen geval is Postfilter aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Postfilter site beschikbaar is.
Gebruik van de links in dit deel van de Postfilter site kan als gevolg hebben dat u de Postfilter site verlaat. De sites die via deze links aan de Postfilter site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Postfilter. Postfilter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de Postfilter site gekoppeld is.
 
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Postfilter site zijn eigendom van Postfilter en/of haar licentiegevers.
Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.
 
De verzender van enige communicatie aan de Postfilter site, of anderszins aan de eigenaars van de Postfilter site, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.
 
Alhoewel Postfilter al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Postfilter site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Postfilter site ophaalt.
 
U gaat ermee akkoord de normale werking van de Postfilter site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Postfilter site bevat, noch de toegang tot de Postfilter site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.
 

Postfilter behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Postfilter site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.